Kilka słów o naszej integracji …

 

 

☺W klasie uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5

uczniów niepełnosprawnych.

☺Pracuje w niej dwóch nauczycieli, którzy pomagają wszystkim dzieciom.

☺Integracja jest szansą dla uczniów zdolnych.

☺Realizujemy program szkoły masowej, dla dzieci o specjalnych

potrzebach edukacyjnych modyfikujemy go zgodnie z ich możliwościami.

☺ Program nie jest zaniżony !!!

☺W klasach integracyjnych dodatkowo odbywają się zajęcia

rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej i inne.

☺W klasach integracyjnych uczniowie nie muszą walczyć o stopnie,

zasadą jest norma indywidualna.

☺Mamy swój regulamin klasowy, opracowany i przestrzegany przez

   dzieci.

☺Wyznaczamy dyżury w klasie, wspólnie dbamy o jej wystrój.

☺Mamy kącik relaksacyjny, w którym można odpocząć.

☺Rodzice stale z nami współpracują w różnego rodzaju

przedsięwzięciach klasowych.

☺Na zebraniach z rodzicami rozmawiamy o dzieciach, analizujemy,

co udało nam się osiągnąć, a nad czym należy jeszcze popracować.

☺Mamy takie same świadectwa końcoworoczne jak wszędzie.

 W klasie integracyjnej każde dziecko jest jedyną

i niepowtarzalną indywidualnością !!!

 To nie zespół dzieci słabych, chorych czy upośledzonych umysłowo,

z którymi muszą pracować dwie nauczycielki! To wspaniałe dzieciaki,

które osiągają sukcesy każdego dnia, świetnie ze sobą współpracują,

akceptują się i przyjaźnią ze sobą.

                                 Korzyści uczęszczania do klasy integracyjnej

                                                                    dla

uczniów zdrowych

uczniów niepełnosprawnych

- Pomagają sobie wzajemnie w czasie przerw, biegają razem, spacerują, czują się odpowiedzialne za swoich kolegów. Pomoc innym dzieciom rozwija u nich pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność, cierpliwość, wytrwałość.

- Nabierają większej pewności siebie, zostają dowartościowani, zauważeni, znika poczucie bycia gorszym, innym.

- Uczą się tolerancji wobec innych, akceptacji, większej otwartości, wyrozumiałości.

- Czują się lubiani, otrzymując przyjaźń, pomoc, dobrze czują się w klasie.

- Uczą się odpowiedzialności, życzliwości, służenia sobie nawzajem.

- Mogą zaistnieć w grupie rówieśników, wykazać się tym, w czym są najlepsi.

- Rozumieją, że niezależnie od stanu fizycznego czy umysłowego każde dziecko ma takie samo prawo do życia i radości.

- Oceniane są ich osiągnięcia według normy indywidualnej. Efekty ich pracy są zawsze dostrzeżone i docenione.

- Uczą się większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

- Uczniowie nie czują się izolowani, wspólnie na lekcji zdobywają wiedzę.

- Przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi zaowocuje odpowiednią postawą w życiu dorosłym.

- Wiele się uczą, poprzez naśladownictwo. Zdobywają wiele doświadczeń poprzez kontakt z rówieśnikami.

- Dzięki pracy dwóch nauczycieli mają większe szanse na możliwości zdobycia wiedzy na lekcji.

- Dzięki pracy dwóch nauczycieli dzieci te mają większe szanse i możliwości zdobycia wiedzy na lekcji.