Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców, w składzie:

 1. Anna Cholewa – przewodnicząca Rady Rodziców
 2. Agnieszka Pasternak – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
 3. Agnieszka Kosowska - sekretarz

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw dokonana ustawą z dnia 11.04.2007r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 542)
ma na celu podniesienie rangi i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły.

         DO ZADAŃ RADY RODZICÓW NALEŻY:

 1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
 2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
 3. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami.
 5. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu działającemu w szkole.
 6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo- wychowawczą.
 7. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie  treści i działania o charakterze profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 3. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.