Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 6

im. Polskich Lotników według Puławach

funkcjonują według modelu przedszkolnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci 5-letnie jak i 6-latki (urodzone w drugiej połowie roku 2008) mogą przebywać w oddziale przedszkolnym, zgodnie z potrzebami rodziców: w godzinach: 6:00 - 16:00 - nie krócej niż 5 godzin dziennie, tj. 8:00 - 13:00.

 

Realizują one „PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.).

Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

 

Zgodnie z wymogiem określonym w rozporządzeniu MEN z dnia 8.06.2009r. (§3, p.1, 2c), w dążeniu do realizacji zamierzonych celów edukacyjnych kierować należy się głównie zasadą indywidualizacji pracy polegającą na dostosowywaniu zadań do możliwości dziecka, wykorzystywaniu tych możliwości w największym stopniu oraz rozwijaniu ich.

 

CELEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JEST:

 

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobra, a co złe;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 11. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych (...);
 12. W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r.(...), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.