Drukuj

SPIS PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH LOTNIKÓW W PUŁAWACH

 

 1. Zachowanie agresywne ucznia
 2. Zakłócenie toku lekcji
 3. Podejrzenie, że uczeń posiada substancje uzależniające
 4. Samodzielne opuszczenie przez ucznia zajęć szkolnych
 5. Złe samopoczucie
 6. Znamiona przemocy domowej
 7. Niszczenie mienia
 8. Podejrzenie uzależnienia od Internetu

 

Zachowanie agresywne ucznia

 1. Nauczyciel zdecydowanie przerwa agresywne zachowanie ucznia odwołując się do zasad szkolnych.
 2. W przypadku braku zmiany zachowania ucznia nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika.
 3. Jeżeli uczeń nie reaguje na uwagi nauczyciela, gospodarz klasy zawiadamia pedagoga/psychologa szkolnego – rozmowa dyscyplinująca z uczniem.
 4. Gdy uczeń nie zmienia swojego zachowania pedagog/psycholog wyprowadzają ucznia z klasy (odizolowanie agresywnego ucznia od pozostałych dzieci) i podejmują działania terapeutyczne. W przypadku gdy uczeń nie chce wyjść z klasy, wyprowadza się pozostałe dzieci z sali.
 5. Jeżeli uczeń jest silnie pobudzony i bardzo agresywny (np. rzuca przedmiotami, kopie, stosuje agresje słowną w stosunku do dorosłych i dzieci, zastrasza, prowokuje, samookalecza się itp.) powiadamiany jest dyrektor szkoły, który decyduje o wezwaniu odpowiednich służb – pogotowie ratunkowe/policja. Dyrektor/pedagog/psycholog/wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców o podjętych działaniach.
 6. Dyrektor/pedagog/psycholog/wychowawca zaprasza (w możliwie jak najszybszym terminie) rodziców na spotkanie w celu szczegółowego omówienia problemu i ustalenia dalszego postępowania (zastosowanie kar statutowych, diagnoza w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, konsultacje specjalistyczne, terapia itp.).
 7. W przypadku utrzymującego się zachowania agresywnego dyrektor szkoły kieruje pismo do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.
 8. Zespół nauczycieli podejmuje działania wychowawcze z uczniami w klasie.

 

Zakłócenie toku lekcji

 1. Nauczyciel upomina ucznia, odwołując się do zasad szkolnych.
 2. W przypadku zmiany zachowania ucznia nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika.
 3. Jeżeli uczeń nie reaguje na uwagi nauczyciela, gospodarz klasy zawiadamia pedagoga/psychologa szkolnego – rozmowa dyscyplinująca z uczniem.
 4. Wychowawcy zaprasza rodziców ucznia na rozmowę w celu omówienia problemu i zastosowaniu kar statutowych.
 5. W przypadku utrzymującego się problemu wychowawca zaprasza rodziców na rozmowę w zespole nauczycieli.
 6. W przypadku utrzymującego się nagannego zachowania się ucznia na lekcjach dyrektor szkoły kieruje pismo do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.
 7. Zespół nauczycieli podejmuje działania wychowawcze z uczniami w klasie

 

Podejrzenie, że uczeń posiada substancje uzależniające

 1. Nauczyciel ustala fakty, a w przypadku posiadania substancji uzależniających zabezpiecza ją.
 2. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny powiadamia dyrektora i rodziców.
 3. Dyrektor wzywa Policję w przypadku zabezpieczenia substancji przypominających narkotyk lub dopalacz.
 4. Rodzice odbierają dziecko ze szkoły..
 5. Zespołu nauczycieli rozmawia z rodzicami dziecka.
 6. Zespół nauczycieli podejmuje działania wychowawcze z uczniami w klasie

 

Samodzielne opuszczenie przez ucznia zajęć szkolnych

 1. Ustalenie faktów przez nauczyciela, pedagoga/psychologa szkolnego związane z nieobecnością ucznia
 2. Podjęcie próby odnalezienia dziecka przez pedagoga/ psychologa szkolnego
 3. Powiadomienie rodziców, a w szczególnych przypadkach wezwanie Policji

 

Złe samopoczucie

 1. Wezwanie pielęgniarki przez wyznaczonego ucznia lub skierowanie ucznia do pielęgniarki
 2. Wezwanie rodziców w celu odbioru dziecka
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami i nieobecności pielęgniarki, a pogarszającym się stanem zdrowia dziecka wezwanie pogotowia

 

Znamiona przemocy domowej

 1. Powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela
 2. Ustalenie faktów przez wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego
 3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami
 4. Uruchomienie Procedury Niebieskiej Karty lub zgłoszenie do Sądu Rodzinnego

 

Niszczenie mienia

 1. Ustalenie faktów przez nauczyciela
 2. Powiadomienie wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego
 3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i ustalenie formy rekompensaty
 4. Powiadomienie Policji w szczególnych przypadkach

 

Podejrzenie uzależnienia od Internetu

 1. Poinformowanie wychowawcy przez nauczyciela
 2. Ustalenie faktów przez wychowawcę
 3. Poinformowanie rodziców o obserwacjach dokonanych przez wychowawcę i wskazanie kontaktu do specjalisty
 4. Przeprowadzenie pogadanki w klasie dotyczącej higieny korzystania z komputera